Výchovně vzdělávací program

[vc_row full_width=“stretch_row“ equal_height=“yes“ content_placement=“middle“ el_class=“ztl-row“][vc_column][vc_column_text]Výuka probíhá hravou formou v pestrém rozvrhu obohaceném sezónními sportovními a kulturními aktivitami, jako jsou např.: plavání, ledové a kolečkové bruslení, jízdy na koních, lyžování, squash, ping pong, tenis, beach volejbal, hudební, pěvecká, rytmická, výtvarná a taneční výuka, návštěvy divadel, kulturních, sportovních pořadů a mnoho dalších, které jsou začleněny přímo do rozvrhu výuky.

Školní vzdělávací program MŠ Prospect pro rok 2016/2017

Výuka a výchova  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školní vzdělávací program (ŠVP) je obohacen třídním vzdělávacím podrobným programem (TVP). Průběžné informace o vzdělávání dětí rodiče mohou sledovat v průběhu roku na nástěnce v MŠ a v osobních složkách prací, které má každé dítě.

ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání.
Cílem plánu a nabídky činností je všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, osvojit si zdravý životní styl, rozvoj múzických, estetických a pohybových dovedností, rozvoj kulturního a multikulturního povědomí.
Při nabídce činností a ve výuce je užíváno průřezových témat, mezipředmětových vazeb, multisenzorického působení a v rámci kurikula jsou zohledněny oblasti biologické, psychologické,  interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Škola Prospect pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání doplněném výukou uměním a sportem.

Výuka ohraničená rozvrhem probíhá formou integrovaných bloků, které jsou zpracovávány s ohledem na věk všech dětí. Bloky zaměřené na matematické představy, grafomotoriku, jazykovou výchovu, rozvoj poznání, výchovy taneční, výtvarné, pracovní a hudební, tělovýchovné činnosti a sport, společenské chování a podobně obsahují pro daný školní rok zastřešující společné pojící prvky, jež se protínají právě ve školním ročním vzdělávacím programu.
Děti se učí orientovat a žít v kolektivu, učí se schopnosti spolupracovat, samostatně vyjadřovat své žádosti a názory a být odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Na základě samostatného hodnocení svého chování a jednání i vyvozovat opatření a postupy pro další život.

Mezi předpokládané výstupy tohoto školního vzdělávacího plánu patří zvládnutí dílčích schopností dětí.

Žáci se během školního roku budou učit v rámci výuky orientovat v pojmech a zabývat vzdělávacími okruhy jako např.: moje rodina a můj domov, moje tělo, výživa a zdraví, čas učení, hraní a odpočinku, moje město, moje zem, tradice a svátky, příroda kolem nás, naše planeta, vesmír, sport, výtvarné umění, hudba, divadlo a tanec, znaky nadání a rozvoj daných tělesných a múzických schopností atd.
Přirozenou a hravou cestou, na základě svých zážitků, zkušeností a experimentů budou děti vnímat a rozvíjet poznání o ročních obdobích, přírodních změnách, lidových kulturních tradicích, budou objevovat a rozvíjet svou tvořivost a fantazii.

Pro starší děti je program rozšířen o předškolní přípravu v oblastech rozvoje poznání, grafomotoriky, matematických představ, logopedie, rozvoje jazykového citu a slovní zásoby.

ŠVP je v roce 2016/2017  motivován celoročním projektem „Skřítkova školka “ a podrobně je rozpracován do třídního programu činnosti – čtyřech  bloků zohledňující roční období.

 

Pedagogové vyhodnocují činnosti a vzdělávání dětí denně, týdně a měsíčně dle pravidel evaluace. Společně pak s vedením školy poskytují rodičům hodnocení výsledků práce a chování dětí průběžně a komplexně pak na konci školního roku.

Inkluzívní vzdělávání zajišťuje MŠ Prospect pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění.

Škola je schopná zajistit individuální a speciální přístup díky malému počtu dětí ve třídě a speciálním pedagogům, které ve školce působí.

Zařízení mohou navštěvovat po dohodě s vedením školy, po diagnostice v pedagogicko-psychologické poradně a po vypracování individuálního vzdělávacího plánu i děti s logopedickými, somatickými problémy a děti mimořádně nadané.

Předškolní vzdělávání cizinců v ČR

Děti osob se státní příslušností jiného členského státu EU mají přístup k PV za stejných podmínek jako občané ČR. Děti cizinců z nečlenských zemí EU mají také přístup k PV pokud mají oprávnění k pobytu v ČR delší než 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Poradenství v MŠ

Vedení MŠ a odborní pedagogové v rámci své aprobace mohou poskytovat rodičům poradenské služby.

 

V rámci objednaných konzultací ředitelka školy zajišťuje poradenství v oblasti rodinných a výchovných problémů, rozvoje znaků nadání a dalšího možného vzdělávání dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

MŠ pracuje podle směrnic a pravidel vycházejících ze školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky o předškolním vzdělávání č.43/2006, a č. 14/2005 Sb., Metodického pokynu MŠMT č.j. 37 014/2005-25, vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2005 Sb., vyhlášky 64/2005 sb. ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.,

Děti jsou v rámci smlouvy školy s pojišťovnou Kooperativa pojištěny proti úrazu a ztrátě osobních věcí.[/vc_column_text][vc_empty_space height=“20px“][/vc_column][/vc_row]